FAQs Complain Problems

वडा कार्यालयहरु

करैयामाई गाउँपालिका १ नंं. वडा कार्यालय मधुवन

समावेश गाविस ः- हरैया(२-५)

क्षेत्रफल ः- ५.०९ वर्ग कि.मी.

वडा कार्यालयमा कार्यारत कर्मचारीहरुको विवरण

करैयामाई गाउँपालिका २ नंं. वडा कार्यालय करैया

समावेश गाविस ः- करैया(१-४)

क्षेत्रफल ः- २.११ वर्ग कि.मी.

वडा कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण

करैयामाई गाउँपालिका ३ नंं. वडा कार्यालय गालाेपट्टी

समावेश गाविस ः- करैया (६,७) र हरैया(७-९)

क्षेत्रफल ः- ३.५६ वर्ग कि.मी.

यस वडा कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण

करैयामाई गाउँपालिका ४ नंं. वडा कार्यालय लाैतन

समावेश गाविस ः- सिहोर्वा(६-९)

क्षेत्रफल ः- ३.८६ वर्ग कि.मी.

यस वडा कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण

करैयामाई गाउँपालिका ५ नंं. वडा कार्यालय तेतरिया

समावेश गाविस ः- तेतरिया(१-९)

क्षेत्रफल ः- ६.३६ वर्ग कि.मी.

यस वडा कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण

करैयामाई गाउँपालिका ६ नंं. वडा कार्यालय सिहाेर्वा

समावेश गाविस ः- करैया (५,९) र सिहोर्वा(१-४)

क्षेत्रफल ः- ५.८४ वर्ग कि.मी.

यस वडा कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण

करैयामाई गाउँपालिका ७ नंं. वडा कार्यालय उमजन

समावेश गाविस ः- उमजन(१-९)

क्षेत्रफल ः- ११.२२ वर्ग कि.मी.

वडा कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण

करैयामाई गाउँपालिका ८ नंं. वडा कार्यालय नरही

समावेश गाविस ः- नरही(१-९)

क्षेत्रफल ः- ९.६४ वर्ग कि.मी.

यस कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण