FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
करैयामाई गाउँ सभा संचालन कार्यविधि २०७६ ७८/७९ 12/11/2021 - 18:30 PDF icon गाउँ सभा संचालन कार्यविधि.pdf
करैयामाई गाउँपालिका "घ" वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र जारी गर्ने कार्यविधि २०७७, (प्रथम संशोधन) ७७/७८ 03/09/2021 - 13:58 PDF icon करैयामाई गाउँपालिका घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र जारी गर्ने कार्यविधि २०७७,.pdf
करैयामाई गाउँपालिका जनप्रतिनिधि/कर्मचारीहरुको आचारसंहिता २०७६ ७५/७६ 06/13/2019 - 15:15 PDF icon करैयामार्इ गाउँपालिका जनप्रतिनिधि/कर्मचारीहरुको आचारसंहिता २०७६
करैयामाइ गाउँपालिकाको आ.व. २०७५/०७६ को निती ७५/७६ 03/03/2019 - 14:36 PDF icon करैयामाइ गाउँपालिकाको आ.व. २०७५/०७६ को निती
प्रमाणीकरण कार्यविधि,२०७४ ७४/७५ 05/27/2018 - 12:14 PDF icon प्रमाणीकरण कार्यविधि,२०७४
गाउँ सभा संचालन कर्यविधि २०७४-०९-२५ ७४/७५ 05/27/2018 - 12:11 PDF icon गाउँ सभा संचालन कर्यविधि २०७४-०९-२५
गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि - २०७४ ७४/७५ 05/27/2018 - 12:07 PDF icon गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि - २०७४
गाउँ कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४ ७४/७५ 05/27/2018 - 12:05 PDF icon गाउँ कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४
गाउँ कार्यपालिका (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४ ७४/७५ 05/27/2018 - 12:02 PDF icon गाउँ कार्यपालिका (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४.pdf
करैयामाई गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७४ ७४/७५ 05/27/2018 - 12:00 PDF icon करैयामाई गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७४.pdf

Pages