FAQs Complain Problems

करैयामाई गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

Read More

करैयामाई गाउँपालिका अन्तरगत कार्यरत कर्मचारीहरु

Read More

करैयामाई गाउँपालिका वडा नं. २ स्थित करैयामाई मंदिरको प्रवेश द्वार

Read More

वैदेशिक रोजगार छात्रवृति सम्बन्धमा ।

निःशुल्क शिक्षक सेवा आयोग तथा लोक सेवा आयोगको कोचिङ्ग संचालन सम्बन्धमा ।

जानकारी सम्बन्धमा ।

जन प्रतिनिधि

गा.पा. अध्यक्ष
९८५५०४८७१०
गा.पा. उपाध्यक्ष
९८५५०४८७१३

कर्मचारी विवरण

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
cao@karaiyamaimun.gov.np
बरिष्ठ इन्जिनियर
९८५५०४८९८५
ap.kushawaha111@gmail.com

Services - block

सेवा प्रकारः- घर जग्गा
सेवा समयः- २१ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- इन्जिनियर, श्री अवधेश कुशवाहा
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- गाउँपरिषदको निर्णय बमोजिमको दस्तुर र जरिवाना
आवश्यक कागजातहरुः-
 • नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
 • जग्गा धनी प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि
 • जग्गाको कित्ता नं. देखिएको नापी शाखाबाट प्रमाणित गरेको हालसालैको नापी नक्सा 
 • किताकाट भएको भए सोको प्रमाणित फाईल नक्सा
 • कार्यालयको स्विकृत फरमेटमा तयार भएको कम्प्युटरकृत गरिएको घरको डिजाइन नक्सा ३ प्रति
 • तला थपको लागि भए पहिले नक्सा पास भएको घरको डिजाइन नक्शा र घर नक्सा पास प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
 • नक्सा तयार गर्ने प्राविधिकको यस उपमहानगरपालिकामा दर्ता भएको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
 • नक्सा पास फारम राजस्व प्रशासन शाखाबाट खरिद गर्नुपर्ने
 • गत बर्ष उपमहानगरपालिकालाई सम्पुर्ण कर बुझाएको प्रमाण
 • फोटो ४ प्रति
 • व्यावसाय दर्ता प्रमाण पत्र प्रतिलिपि( व्यावसायको हकमा)

जानकारी