FAQs Complain Problems

करैयामाई गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

Read More

करैयामाई गाउँपालिका अन्तरगत कार्यरत कर्मचारीहरु

Read More

करैयामाई गाउँपालिका वडा नं. २ स्थित करैयामाई मंदिरको प्रवेश द्वार

Read More

हाट बजार ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धी सूचना।।

पशुपंक्षी बिमा सम्बन्धी सूचना।

कृषि ज्ञान केन्द्र, बाराकाे आ.व. २०८०/०८१ काे वार्षिक स्विकृत कार्यक्रमको सूचना ।

जन प्रतिनिधि

गा.पा. अध्यक्ष
९८५५०४५४७७
गा.पा. उपाध्यक्ष
९८४५३०६५१७

कर्मचारी विवरण

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
९८५५०४८९८८
अधिकृतस्तर सातौं
९८५५०४५६५४
birendraddc@gmail.com

Services - block

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- सोही दिन, सर्जमिन भए बढीमा तिन दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र निःशुल्क, ३५ दिन भन्दा बढी भएमा रु.२००
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निवेदन पत्र
 • बालकको बाबू/आमाको नागरिकता
 • नियमानुसार सूचना दिने व्यक्तिको नागरिकता
 • सूचना दिने व्यक्ति एकाघरको उमेर पुगेको मुख्य ब्यक्ति हुनपर्ने
 • अस्पतालमा जन्म भएको हकमा सम्बन्धित अस्पतालले जन्म प्रमाणित गरेको परिचयपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि
सेवा प्रकारः- घर जग्गा
सेवा समयः- २१ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- इन्जिनियर, श्री अवधेश कुशवाहा
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- गाउँपरिषदको निर्णय बमोजिमको दस्तुर र जरिवाना
आवश्यक कागजातहरुः-
 • नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
 • जग्गा धनी प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि
 • जग्गाको कित्ता नं. देखिएको नापी शाखाबाट प्रमाणित गरेको हालसालैको नापी नक्सा 
 • किताकाट भएको भए सोको प्रमाणित फाईल नक्सा
 • कार्यालयको स्विकृत फरमेटमा तयार भएको कम्प्युटरकृत गरिएको घरको डिजाइन नक्सा ३ प्रति
 • तला थपको लागि भए पहिले नक्सा पास भएको घरको डिजाइन नक्शा र घर नक्सा पास प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
 • नक्सा तयार गर्ने प्राविधिकको यस उपमहानगरपालिकामा दर्ता भएको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
 • नक्सा पास फारम राजस्व प्रशासन शाखाबाट खरिद गर्नुपर्ने
 • गत बर्ष उपमहानगरपालिकालाई सम्पुर्ण कर बुझाएको प्रमाण
 • फोटो ४ प्रति
 • व्यावसाय दर्ता प्रमाण पत्र प्रतिलिपि( व्यावसायको हकमा)

जानकारी